آیین اختتامیه اولین فراخوان شتابدهی هاب شیراز برگزار شد