شرکت در دوره های آموزشی

چگونه در دوره های آموزشی شرکت کنیم؟

ثبت در دوره ها به صورت الکترونیکی می باشد و برای ثبت نام  باید بر روی دوره های فعال که در زیر آمده است کلیک کرده و به صفحه ثبت نام ارجاع داده می شوید

دوره آنلاین اینترنت اشیا

دکتر رضا وحیدنیا عضو هیئت علمی BCIT کانادا
شروع دوره ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹
روزهای زوج (شنبه ۲۹ آذر، دوشنبه ۱ دی، چهارشنبه ۳ دی، شنبه ۶ دی) ساعت ۱۷ تا ۱۹
هزینه ثبت نام دوره
آزاد ۲۵۰۰۰۰ تومان
دانشجویی ۵۰۰۰۰ تومان

جزییات دوره
 • a. Introduction to IoT
  i. Genesis of IoT
  ii. IoT vs. M2M
  iii. IoT value chain
  iv. IoT clusters and use cases
  v. IoT challenges
  b. IoT Network Design
  i. IT vs. IoT network architect
  ii. IoT network challenges and architectural drivers
  iii. IoT standardized architectures – IoTWF
  iv. Simplified IoT Architecture
  v. IoT Data Management and Compute Stack
 • a. IoT Communication criteria
  b. IoT Access Technologies
  vi. Ad-hoc infrastructure
  vii. Unlicensed LPWA
  viii. Cellular LPWA
 • a. IoT Platform building blocks
  b. IoT Platforms in Action
  c. Different IoT Platform Types
  d. How to choose the right IoT platform
  e. IoT application protocols (MQTT, CoAP)
 • a. The Path to future 5G IoT
  b. Evolution of LTE-M towards 5G IoT requirements