معرفی هاب شیراز

بخش بزرگی از پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی دنیای امروز مرهون نقش آفرینی VCها است ؛ شرکت های خطرپذیری که آینده فناوری را با حمایت از کارآفرینــان عمدتا جوان تضمیــن می کنند. VCها بازیگرانی هســتند که شــریان حیاتی اکوسیستم اســتارتاپی در جهان محسوب می شوند.  این صنعت در ایران بازیگرانی اندک، اما قــوی دارد.

«حرکت اول» یکی از سرمایه گذاران هوشمند این حوزه است که علاوه بر سرمایه، تخصص و تجربه را نیز برای کسب و کارهای نوآورانه به ارمغان می‌آورد. به منظور توانمندسازی و توسعه استارتاپ ها، این شرکت علاوه بر تامین منابع مالــی، با در اختیــار قراردادن شــبکه ارتباطی خود و ایجــاد بازارهای جدید در موفقیت اســتارتاپ ها ســهیم می‌شــود. همچنین تنوع ســبد سرمایه گذاری شرکت حرکت اول موجب ایجاد هم افزایی بین این شرکت ها با یکدیگر و با مجموعه همراه اول می شود. ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مدیریتی، بازاریابی و فروش، ساختار سازمانی، زیرساخت های فنی و مالی و حســابداری توسط کارشناسان خبره، به توسعه مهارت های فردی و بهبود عملیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر منجر می شود. حرکــت اول، در زمانــه تردیــد و تعلل ســایر ســرمایه گذاران، جســورانه و در قامتــی نو، به منظــور تحقق رویای «ایرانــی خلاق و فنــاور»، حمایت از اکوسیســتم کارآفرینی دیجیتــال را در دســتور کار قرارداده و با بررســی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های هفتگانه، در جهت دستیابی به اهداف گروه همراه اول گام برمی دارد.

مأموریت هاب شیراز

توانمند سازی اکوسیستم

در نقش سرمایه گذار خطرپذیر

چشم انداز

تبدیل شدن به بازیگر برجسته

سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

ارزش‌های کلیدی

جسور، چابک،

توانمند ساز

تیم هاب شیراز

دکتر رضایی

دکتر رضایی

مشاور حقوقی

دکتر عسکری فر

دکتر عسکری فر

مدیر امور اقتصادی دانشگاه شیراز

دکتر رضا وحید نیا

دکتر رضا وحید نیا

مشاور

دکتر حامد دهقان پور

دکتر حامد دهقان پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری