تاریخ برگزاری:

جلسه اول، چهارشنبه 10 خرداد 1402 ساعت 9 الی 17

جلسه دوم، پنجشنبه 11 خرداد 1402 ساعت 9 الی 17

مکان برگزاری:

شیراز- بلوار جمهوری- برج نوآوری جنب ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز- طبقه 6 و 8