مناقصه عام شماره: ۹۹/۰۵ RD

خرید، نصب و راه اندازی پلتفرم بومی هوش مصنوعی در بستر منابع پردازشی گرافیکی

مناقصه عام شماره: ۹۹/۰۶ RD

خرید، نصب و راه اندازی سامانه بومی موبایل کانکت (Mobile Connect)

مناقصه عام شماره: ۹۹/۰۷ RD

خرید، نصب و راه اندازی سرویس تولید جلوههای بصری برای پلتفرم هوش مصنوعی

مناقصه عام شماره: ۹۹/۰۸ RD

خرید، نصب و راه اندازی پلتفرم بومی اینترنت اشیا (IoT Platform)