استارتاپ ها

تیم هایی که مشاهده می کنید در مرحله ی پیش شتابدهی پذیرفته شده اند.

تیم هایی که مشاهده می کنید در مرحله ی سرمایه گذاری پذیرفته شده اند.