باشگاه هاب شیراز

باشگاه هاب شیراز بستری را فراهم کرده است که خدمات مختلفی از جمله فضای کار اشتراکی، دوره های آموزشی ، مشاوره و منتورینگ، بازارچه خدمات ،دیجیتال و درس آموخته های شتابدهی را با تخفیف به کسب و کارها و متخصصان و افراد فعال در حوزه ی کسب و کار ارائه میدهند

ارزش های ارائه شده توسط باشگاه هاب شیراز برای مخاطبین، یکپارچگی در ارائه و دریافت خدمات، سهولت عملیات و قیمت پایین زیرساخت ها و خدمات می باشد.