گاگله برای استارتاپ ها

مهندس علی نیک محمدی

200,000

تصمیم گیری کمی کسب وکار

مهندس ولد مومن

100,000

سیستم کنترل نسخه Git

مهندس میلاد سامانی

100,000