کلینزی

حوزه:

خدمات

تاسیس:

1399

وضعیت:

فعال

شعبه:

بوشهر

تا تغییر یک شروع فاصله است

Follow us

اپلیکیشن هوشمند جمع آوری مواد بازیافتی از درب منزل

اعضای تیم

دکتر رضایی

دکتر رضایی

مشاور حقوقی

دکتر حسینی

دکتر حسینی

مشاور

دکتر رضا وحید نیا

دکتر رضا وحید نیا

مشاور

دکتر رضا وحید نیا

دکتر رضا وحید نیا

مشاور

دکتر حامد دهقان پور

دکتر حامد دهقان پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری