دارتینو

حوزه:

data mining

تاسیس:

1399

وضعیت:

فعال

شعبه:

شیراز

دارتینو مسیری نو

Follow us

دارتینو پلتفرمی است که برپایه هوش مصنوعی و روانشناسی قادر به ارائه بهترین مسیر برپایه استعداد های فرد می باشد.

اعضای تیم

زهرا فریدونی

زهرا فریدونی

سپیده امامی

سپیده امامی

علی کیانی نژاد

علی کیانی نژاد