ھلساول

حوزه:

سلامت

تاسیس:

1399

وضعیت:

فعال

شعبه:

تهران

سلامتی جسم, غذای روح و ذھن است

Follow us

اپ ھلسا اولین اپ فستینگ یا روزه متناوب در ایران است. ھدف ما در ھلسا تغییر سبک تغذیھ افراد است ما در ھلسا عقیده
داریم کھ دوران رژیمھای سخت و کوتاه مدت بھ پایان رسیده
. اپلیکیشن ھلسا طبق علم روز دنیا طراحی شده است کھ این علم تمرکزش را روی زمانبندی غذا و محدود کردن
کربوھیدرات می گذارد
. بھ این صورت کھ شما از طریق فستینگ )روزه متناوب( میتوانید در بازهھای مشخص بھ بدن خودتان استراحت دھید و غذا نخورید. علاوه بر این تاکید این
علم روی یک روش کم کربوھیدرات اما پر پروتئین و چربیھای طبیعی است
. ما از طریق اپلیکیشن ھلسا افراد را در این مسیر ھمراھی میکنیم

 

اعضای تیم

بھار امین فر

دکتر تغذیھ

عباس ادریس عراقی

عباس ادریس عراقی

برنامه نویس

پگاه جھان خواه

پگاه جھان خواه

CEO