تعهد سرمایه‌گذاری

برای تعهد سرمایه‌گذاری و ورود به دوره بدون پرداخت هزینه، فایل تعهدنامه ارسال شده را تکمیل و در قسمت ( آپلود فایل تعهدنامه ) بارگذاری کنید.

** آپلود فایل تعهدنامه **