تعهد سرمایه‌گذاری

برای تعهد سرمایه‌گذاری و ورود به دوره بدون پرداخت هزینه ابتدا فایل زیر را دانلود نموده (دانلود فایل تعهد‌نامه) و پس از تکمیل تعهدنامه در قسمت ( آپلود فایل تعهدنامه ) آن را بارگذاری نمایید.

** دانلود فایل تعهدنامه **

** آپلود فایل تعهدنامه **