* مراحل *

گام 1 : وارد کردن اطلاعات شرکت و مشخص کردن مبلغ سرمایه‌گذاری

گام 2: در صورت انتخاب تعهد سرمایه‌گذاری، فایل تعهدنامه که توسط کارشناسان هاب ارائه خواهد شد را تکمیل نمایید و سپس در سایت بارگذاری کنید.

گام 3: در صورت انتخاب عدم تعهد سرمایه‌گذاری، به درگاه پرداخت منتقل خواهید شد. ( هزینه شرکت در رویداد 3 میلیون تومان )

گام 4 : پایان مراحل

سرمایه‌گذار

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 2

نام شرکت*
مبلغ سرمایه‌گذاری*