رابین روم

حوزه:

شهر هوشمند

تاسیس:

1395

وضعیت:

فعال

شعبه:

تهران

Follow us

اعضای تیم

دکتر رضایی

دکتر رضایی

مشاور حقوقی

دکتر حسینی

دکتر حسینی

مشاور

دکتر رضا وحید نیا

دکتر رضا وحید نیا

مشاور

دکتر رضا وحید نیا

دکتر رضا وحید نیا

مشاور

دکتر حامد دهقان پور

دکتر حامد دهقان پور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری